Maaari nang mag-aplay ngayon para sa Bayad sa Ama at Kapareha

Maaari nang mag-aplay ngayon para sa Bayad sa Ama at Kapareha Featured

Maaari nang mag-aplay ngayon para sa Bayad sa Ama at Kapareha
Maaari nang mag-aplay ngayon sa bagong kabayaran ng Pamahalaang Australia para sa mga ama at magkaparehang magkatulad ang kasarian – Bayad sa Ama at Kapareha (Dad and Partner Pay).
Ang Bayad sa Ama at Kapareha ay sisimulan sa ika-1 ng Enero sa susunod na taon at magbibigay sa mga marapat na mga ama at magkaparehang magkatulad ang kasarian ng dalawang linggong may bayad na bakasyon sa antas ng pambansang minimum na suweldo (sa kasalukuyan ay mga $606 bawat linggo bago buwisan). Ang mga magulang ng mga batang ipapanganak sa araw o makalampas ng ika-1 ng Enero ay makapagsisimula na ngayong magsalang ng kanilang mga hiling para sa Bayad sa Ama at Kapareha.
Ang bagong suportang ito ay magpapalawig sa matagumpay na programang May Bayad na Bakasyon ng Magulang (Paid Parental Leave) ng Pamahalaang Australia na sumusuporta sa mga pamilya simula pa noong Enero 2011, na nakapagtala ng mahigit sa 200,000 na mga magulang na nag-aplay mula nang simulan ito.
Ang bagong Bayad sa Ama at Kapareha ay tutulong sa mga ama na makakuha ng dagdag na panahong bakasyon sa trabaho sa mahalagang ilang unang mga buwan upang magkalapit sila ng kanilang sanggol at makatulong sa mga ina mula sa simula.
Ang Ministro para sa mga Pamilya, si Jenny Macklin, ay nakipagpulong sa isang ama na taga-Melbourne na isa sa mga amang unang mag-aaplay.
Para sa mga magulang na tulad nina Lachlan at Chelsea, na naghihintay maisilang ang una nilang anak sa Enero, ang karagdagang pampinansiyal na suporta ay lilikha ng malaking pagkakaiba. Ito ay magbibigay kay Lachlan ng pampinansiyal na katiwasayan para maglaan ng higit pang oras sa tahanan sa piling ng ina at ng kanilang bagong sanggol sa mga mahahalagang unang ilang linggo.
Ang Bayad sa Ama at Kapareha ay isang pinakamalaking panalo para sa mga taong nagtatrabaho para sa kanilang sarili, kontratista, kaswal at iba pa na karaniwan ay walang karapatang tumanggap ng may bayad na bakasyon ng ama mula sa kanilang pinagtatrabahuhan.
Upang maging marapat, ang mga ama o kapareha ay kailangang:
• nakapagtrabaho man lamang ng 330 oras (mahigit isang araw isang linggo) sa 10 buwan ng 13 buwan bago magsimula ang panahon ng kanilang Bayad sa Ama at Kapareha, na ang agwat sa dalawang magkasunod na araw ng trabaho ay hindi hihigit sa walong linggo;
• kumita ng $150,000 o mas mababa pa sa nakaraang pampinansiyal na taon; at
• nakabakasyon nang walang bayad o hindi nagtatrabaho at tumutulong mangalaga sa bata sa loob ng dalawang linggo ng kanilang Bayad sa Ama at Kapareha.
Ang mga ama ay maaaring marapat sa Bayad sa Ama at Kapareha, kahit na ang kanilang kapareha ay hindi tumatanggap ng May Bayad na Bakasyon ng Magulang.
Ang mga magulang na naghihintay magsilang ay hinihimok na parehong aplayan nang maaga ang Bayad sa Ama at Kapareha at May Bayad na Bakasyon ng Magulang para maisaayos ang lahat ng mga dokumento bago ipanganak ang bago nilang sanggol. Ang mga magulang ay makapag-aaplay nang hanggang tatlong buwan bago pa sumapit ang petsa ng inaasahang panganganak o pag-ampon.
Para sa higit pang impormasyon, bumisita sa www.australia.gov.au/dadandpartnerpay, tumawag sa 136 150 o sa multilingual hotline sa 131 202.
Para sa mga materyales na may karagdagang impormasyon sa wikang Tagalog, bumisita sa www.fahcsia.gov.au/dadandpartnerpay/otherlanguages

Read 1268 times

About Author

Login to post comments

Archive