ENGLISH - TAGALOG (FILIPINO) BASIC VOCABULARY

ni NENITA COLOMA

 

Pakitanggap ang aming mga hinatid na gamit.                                 Please receive the goods we delivered. 

Maayos ang pagtanggap nila sa amin.                                              Their welcome reception was good.
Naihihilig ang aking silya.                                                                     I can recline my chair.

Ibinigay ng kanyang ina ang paraan ng pagluluto ng adobo.           Her mother gave her the recipe to cook ‘adobo’.
Kamakailan lamang nagkaroon ng lindol sa Pilipinas.                     Recently, there was an earthquake in the Philippines

 

 

 

 

receive                     tanggapin; tumanggap
receiver                    tumatanggap; tagatanggap
recent                       bago; kamakailan lamang
recently                    kamakailan lamang
receptacle               lalagyan; sisidlan
reception                 pagtanggap; pagsalubong
receptive                 handang tumanggap
recess                      magpahinga; mamahinga
recession                 pag-alis; urong; pag-urong
recipe                       paraan ng pagluluto
recipient                  ang tatanggap (tumanggap; nakatanggap)
reciprocal                katugon; ganti
reciprocate              tumugon; tugunin
reciprocation           pagganti; pagtugon
recital                       pagkukuwento; pagsasalaysay
recitation                  pagkukuwento; pagkakakuwento
recite                        bumigkas; bigkasin
reckless                   walang taros; sagasa

recklessness           pagkawalang-ingat
reckon                      magpalagay; ipagpalagay
reckoning                 palagay; kalkula
reclaim                     mag-ayos; isaayos; ayusin
recline                      humilig; ihilig; sumandal
recluse                     taong namumuhay na ligpit
recognition              pagkilala; pagkakilala
recognizable           makikilala; kilala
recognize                 kumilala; makilala; kilalanin
recoil                         umurong; mapaurong
recollect                   maalaala; umalaala
re-collect                  magtipong (tipuning) muli
recollection              gunita; alaala
recombine               muling pagsamahin (isama); muling paglahukin
recommence          muling magsimula; muling simulan

 

 

Read 1267 times

About Author

Login to post comments

Archive